راه اندازي تايمرها در bascom avr

راه اندازي تايمرها در bascom avr

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
گاهي وقتها ما نياز پيدا مي كنيم  كه خارج از برنامه اصلي ميكروكنترلر پالس يا نوساني را بافركانس مشخص توليد كنيم  كه اين كار با تايمر هاي ميكروكنترلر avr به راحتي قابل انجام مي باشد كافيست شما اين چندسطر را در برنامه خود بگنجانيد و پالس موردنظر خودرا تهيه نماييد
$regfile = “m16def.dat”
$crystal = 1000000
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 Ss
ss  نام برچسبي است كه شمابايدآن رادر انتهاي برنامه خود قرار دهيد
 
Ss:
Incr T
return
شما با تفير دادن عدد1 در سطر سوم به 1 -8-64-256-1024 مي توانيدبه فركانس هاي مختلف دست يابيد
 
سئوال يامشكلات خود را مي توانيد در پايين همين صفحه مطرح نماييد
با تشكر

 

رضاقديري كفراني
راه اندازي تايمرها در bascom avr

راه اندازي تايمرها در bascom avr

ساعت ديجيتال براي محل كار

سئوالات و مشكلات ميكروكنترلرها

راه اندازي تايمرها در bascom avr