راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr

راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال

تراشه ds1307 يك آي سي كوچك 8 پايه مي باشد  و به وسيله دو عدد كليد كوچك مي توان ثانيه دقيقه  ساعت  روزهفته  ماه  و سال را تنظيم كرد اين آي سي به حاطر داشتن كريستال كوارتز 32768 كيلو هرتز  يك نگهدارنده زمان است كه   استفاده آن در ساخت  ساعت هاي ديجيتال ميباشد  اين آي سي به حاطر داشتن يك باطري كوچك 3ولتي كه مصرف برق آن بسيار ناچيز است  در زمان قطع برق مدار  آي سي روال عادي كارخود را ادامه مي دهد وساعت   عقب نمي افتد  و با وصل مجدد برق مدار ساعت شروع به ادامه كار مي كند  و زمان را به صورت دقيق به ما نشان مي دهد  اين آي سي درخود ثانيه-دقيقه-ساعت-هفته-روز-ماه- وسال را در خود نگه مي دارد و قابليت آن را دارد كه در برنامه نويسي آن روز و ماه و سال را به  هجري شمسي تبديل كرد  اين آي سي به حاطر مصرف كم آن هر 4 الي 5 سال يك باطر كوچك سكه اي نياز داردساعت را هم مي توان بصورت 12 ساعته و هم بصورت 24 ساعته طراحي نمود

دربرنامه نويسي اين آي سي هم مي توان با كدويژن و هم bascom avr برايش برنامه نوشت  كه ما در اين جا فايل بيسكام آن را براي شماقرار داده ايم

راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr 

$regfile = “m8def.dat”
$crystal = 1000000
‘————————— ds 1307 —————————————–
$lib “ds1307clock.lib”
‘configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.6
‘address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0 ‘ Addresses of Ds1307 clock

Const Ds1307r = &HD1

 

Ds1307:
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
I2crbyte Seco , Ack
I2crbyte Mine , Ack

راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr

ساعت ديجيتال براي منزل و محل كار

راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr

atmega16-ds1307

دانلود آموزش طراحی مدارات الکترونیکی – میکرو دیزاینر …

راه اندازي آي سي ds1307 با نرم افزار bascom avr

شماره تماس   09132059638

09376824659