ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال

اين ساعت ديجيتالي  به واسطه  داشتن آي سي كوچك ds1307 در زمان قطع برق عقب نمي افتد و زمان را به طور دقيق نگه مي دارد برنانه اين ساعت با نرم بيسكام   نوشته شده است   فايل bas اين ساعت همراه با تصويري از نقشه آن  در پايين همين صفحه قرار دارد  با تشكر

در مدار زير پايه هاي 23و24و25 را بايد با سه عدد مقاومت 10 كيلو بصورت جداگانه به ولتاژ 5ولت  متصل نماييد

سه عدد كليد فشاري كوچك به انتخاب خودتان را به پايه هاي 23و24و25 متصل نموده و سه پايه ديگر كليد را به منفي مدار وصل كنيد كه با فشار اين سه كليد مي توانيد ساعت را تنظيم كنيد

هر گونه سئوال مشكل و پيشنهاد را در قسمت نظرات در پايين صفحه مطر نماييد

با تشكر رضا قديري كفراني

www.kafrandownload.ir
$regfile = “m16def.dat”
$crystal = 1000000

‘————————— ds 1307 —————————————–
$lib “ds1307clock.lib”
‘configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.6
‘address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0
Const Ds1307r = &HD1
‘—————————— key ——————————————–
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Portc.5 = Output
Config Portd = Output
Config Portb = Output

‘——————————————————————————
Config Debounce = 30

Dim A As Byte , B As Byte , Data1 As Byte , C As Byte

Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte , Hm As Byte , S As Bit

‘—————————————————————————-
Cursor Off

I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
I2crbyte Seco , Ack
I2crbyte Mine , Ack
I2crbyte Hour , Nack
I2cstop
Gosub _seco
‘—————————–

‘——————————————————————————-
Main:
Do
Gosub Ds1307
Gosub Reza
Gosub Tanzim

Loop
‘——————————————————————————-
Ds1307:
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
I2crbyte Seco , Ack
I2crbyte Mine , Ack
I2crbyte Hour , Nack
I2cstop

Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour)

If Seco > 59 Then Seco = 0
If Mine > 59 Then Mine = 0
If Hour > 23 Then
Hour = 0
Gosub _seco
End If

Return
‘——————————————————————————-

‘——————————————————————————-
Reza:
Portd = &B1110 : Hm = Hour / 10 : Gosub Anod
Portd = &B1101 : Hm = Hour Mod 10 : Gosub Anod
Portd = &B1011 : Hm = Mine / 10 : Gosub Anod
Portd = &B0111 : Hm = Mine Mod 10 : Gosub Anod

Return

Anod:
Portb = Lookup(hm , Dat)
Waitms 10
Return

Tanzim:

Debounce Pinc.1 , 0 , _seco : Sub
Debounce Pinc.2 , 0 , _mine : Sub
Debounce Pinc.3 , 0 , _hour , Sub

 

Return
‘———————————————
_seco:
Seco = 0
If Seco > 59 Then Seco = 0
Seco = Makebcd(seco)
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cwbyte Seco
I2cstop
Return

‘————————————-
_mine:
Incr Mine
If Mine > 59 Then Mine = 0
Mine = Makebcd(mine)
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 1
I2cwbyte Mine
I2cstop
Return
‘————————————-

_hour:
Incr Hour
If Hour > 23 Then Hour = 0
Hour = Makebcd(hour)
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 2
I2cwbyte Hour
I2cstop

Return

‘————————————-
Dat:
Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111
Data &B01100110 , &B01101101 , &B01111100 , &B00100111
Data &B01111111 , &B01100111

 

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت
ساخت صوت سنج باميكروكنترلر
ساعت ديجيتال باسگمنت بزرگ

 

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعت ديواري

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعت ديواري

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

ساعتت ديواري

ساعت-ديجيتال دقيقه و ساعت

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 43 = 46